Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.2/1971
Título: Artech 2006. Terceira Conferencia Internacional de Arte Electrónico e Dixital : actas - Conectando Fronteiras
Outros títulos: Proceedings of Artech 2006. Third International Conferenceon Digital and Electronic Art - Linking Frontiers
Autor: Dopico Aneiros, Lola
Marcos, Adérito
Palavras-chave: Arte digital
Arte electrónica
Artech 2006
Digital art
Data: Nov-2006
Editora: Universidade de Vigo
Citação: Artech 2006. Conferencia Internacional de Arte Electrónico e Dixital , 3, Pontevedra, 2006. - "Conectando fronteiras [Em linha] : arte + tecnoloxia + ciencia + sociedade". Editado por Lola Dopico Arneiros, Adérito Marcos. Pontevedra : Universidade de Vigo, 2006. 98 p. ISBN 84-8158-334-0
Resumo: No ano 2006 tuvo lugar a "III Conferencia Internacional ARTECH 2006" que se inscríbeu no contexto das actividades culturais que se van desenvolver na cidade de Pontevedra tras dúas edicións anteriores celebradas en Lisboa e en Vila Nova de Cerveira. ARTECH consolídase grazas ao esforzo de numerosas vontades e de importantes contribucións de distinto cariz, cada unha delas ten sido clave para o desenvolvemento deste evento. Desde a organización somos plenamente conscientes do esforzo realizado por todos os que colaboraron para facer posible a presente edición do ARTECH a cada un deles queremos facerlle chegar o noso agradecemento. Este e el libro de Actas de Artech 2006.
Descrição: III Conferencia Internacional ARTECH 2006, Pontevedra, 17 e 18 de Novembro de 2006
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.2/1971
ISBN: 84-8158-334-0
Aparece nas colecções:CGP - Comunicações em congressos, conferências, seminários/Communications in congresses, conferences, seminars

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
ProceedingsArtech06.pdfActas Artech 2006 (completas 5MB)4,59 MBAdobe PDFVer/Abrir


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote 

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.